Kategori: Nyheter/Meddelanden (Sida 1 av 2)

Guerilla Gardening för Slussen!

Hela Stockholms innerstad med Djurgården är av Riksintresse för kulturmiljövården. I Riksantikvarieämbetets riktlinjer om vad som särskilt bör beaktas sägs: (Raä dnr 5825/87)

Hela Stockholms innerstad med Djurgården är av Riksintresse för kulturmiljövården.

I Riksantikvarieämbetets riktlinjer om vad som särskilt bör beaktas sägs: (Raä dnr 5825/87)

” Andra Stockholmska  särdrag som anpassningen till naturen, fronten mot vattenrummen och  Stockholms inlopp, både från Saltsjön och Mälaren. Vyerna från viktiga utsiktspunkter, blickfång, kontakten med vattnet.

De tydligt avläsbara ”årsringarna” i stadsväxten.

Stadssiluetten med den begränsade hushöjden där i stort sett bara kyrktornen och offentliga byggnader tillåtits höja sig över mängden. Byggnader och miljöer med anknytning till  konstnärliga verk eller historiska personer.”

Planförslaget strider emot alla ovanstående punkter!

Bilden kommer från Stadsmuseets  skrift om Slussen

Texten sammanställd av en person i Rädda Slussens nätverk som är aktiv stadsräddare på många vis.

Överklaga Slussen-beslutet, senast 22 Juli!

Några middags-ätare njöt av Slussens vackra utsikt, i går, tisdag…

Vi har fått det här överklagandet som en mall från Per Björkman, Gamla Stan- sällskapet med en förhoppning om att vi alla kan hjälpa till att göra en massiv överklagan!

Den som vill kan ta hjälp av Pers mall, eller använda den som utgångspunkt att skriva en egen överklagan. (Vi som överklagar kan ha olika syn i detaljfrågor, men det viktigaste är att vi överklagar!) Se debatten som föregick beslutet i stadshuset den 21 Juni på web-tv här: (dra på tidslinjen för att komma fram till avsnittet om Slussen).


Mall för överklagande nedan, OBS! Det måste skickas i pappersform till förvaltningsrätten för att det skall vara giltigt, det räcker inte med att mejla!

Förvaltningsrätten i Stockholm

115 76  STOCKHOLM

Att inges senast den 22 juli 2010 eftersom det justerade protokollet med beslutet sattes upp på anslagstavlan den 1 juli 2010

KLAGANDE:            Namn:

Personnummer:

Adress:

som är kommunmedlem  i Stockholms stad

SAKEN:                     Laglighetsprövning beträffande kommunfullmäktige

i Stockholms stad beslut den 21 juni 2010 § 23;

Projekt Slussen ”Genomförandebeslut”

Undertecknad, som är kommunmedlem i Stockholm stad, får härmed överklaga ovan angivet beslut samt yrka att Förvaltningsrätten undanröjer detsamma.

Grunden för yrkandet är att det överklagade beslutet strider mot lag.

Som beslutsunderlag fanns utlåtande 2010:66 RI (dnr. 311-481/2010) (”utlåtandet”). Av intresse däri är vad föredragande borgarrådet Sten Nordin bl.a. anförde: ”Nuvärdet av utgifter och inkomster är negativt, 4.500,0 miljoner kronor, en försämring med 1.200,0 miljoner kronor jämfört med reviderat inriktningsbeslut”. Uttalandet avser projekt Slussen som stadens Kommunfullmäktige vill genomföra och görs i utlåtandet jämförelse med beslut maj 2009.

Majbesluten är föremål för prövning hos Förvaltningsrätten målnummer 10967, 10969, 11839 och 11849-09 vilka mål således hänger ihop med nu aktuellt överklagande. Det ifrågasatta beslutet innebär en bekräftelse av Exploateringsnämndens beslut 11 februari 2010 som också är föremål för laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten, mål nr. 24307-10.

Vidare anför Nordin i utlåtandet ”…… detta genomförandebeslut är historiskt. Med detta beslut sätter kommunfullmäktige upp ramarna för projektets fortskridande och därmed för hur 2000-talets Slussen ska bli. Med detta beslut slås också Slussens funktion samt trafiklösning definitivt fast. Den grundläggande strukturen för trafiken är således fastlagd och inte föremål för vidare utredning eller beslut.”

Nordin och kommunfullmäktige bekräftar sålunda uttryckligen att den betar mig och övriga kommunmedlemmar i Stockholm stad möjligheten att påverka Slussenprojektet med alternativ när detaljplan väl kommer fram vilket beräknas dröja ganska lång tid. Plan- och Bygglagen (PBL) och miljöbalken förutsätter ett stort samråd mellan kommunmedlemmarna innan funktioner och trafiklösningar, som omfattas av detaljplaner, definitivt slås fast. De ska faktiskt inte slås definitivt fast förrän i detaljplanen.

Vidare anför Nordin i utlåtandet ”Med detta beslut är de ekonomiska ramarna och de trafiktekniska lösningarna för projektet fastställda”. D.v.s. Nordin konstaterar att de ekonomiska ramarna med ett negativt nuvärde om 4,5 miljarder kronor angivna i utlåtandet (som i verkligheten är större varom mera nedan) är fastställt. Detta strider mot de samhällsekonomiska krav som finns i PBL och kommunallagen.

Av vidare intresse är beskrivningen av ärendet i utlåtandet vari anges att ”I maj 2009 beslutade Exploateringsnämnden och Trafik- och Renhållningsnämnden att förslaget från Foster + Partners & Berg Arkitektkontor ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med projektet”. Detta utgör således en bekräftelse på att de ifrågasatta besluten i mål nr. 10967, 10969, 11839 och 11849-09 strider mot lag eftersom man redan då beslutade om begränsningar utan beaktande av alternativ i strid mot PBL samt miljöbalken.

Senare under redovisningen konstateras däri att ”I maj 2009 gjorde Exploateringsnämnden, Trafik- och Renhållningsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden ett gemensamt ställningstagande inför fortsatt arbete med Slussen. Detta innebar att de förslag som framtagits av Foster + Partners & Berg Arkitektkontor är de som ska gälla för den fortsatta utformningen”.

Det noteras också att en förutsättning för projektet Nya Slussen är att det blir nödvändigt att söka dispens för avsteg från regelverket rörande skydd mot tunnelbränder. Dispens måste ansökas hos Transportstyrelsen. Eftersom beslutet låser trafiklösningen noteras att trafiklösningen inte uppfyller regelverket för tunnlar inom EU som skärpts 2006-2007 till följd av stora och förödande tunnelbränder. Det är mot denna bakgrund uppenbart att trafiklösningen inte är godtagbar bl.a. av detta skäl; det finns fler. Det strider också mot lagen om skydd mot olyckor att bygga en tunnel på dispens.

Nordin fortsätter i utlåtandet ”Denna kapacitet (syftande på avtappningen av Mälaren, min anm) bedöms behöva ökas för att minska risken för översvämningar”. Det är en korrekt bedömning, särskilt som staden i sin egen Risk- och Sårbarhetsutredning 11 december 2009 konstaterar att risken för översvämning av tunnelbanan är stor 2030 även om Slussen byggs om som kommunfullmäktige nu slagit fast.

Längre fram i ärendebeskrivningen i utlåtandet noteras att Mälarens avbördning behöver ökas p.g.a. de översvämningsrisker som redan idag föreligger. Det underlåts att nämnas riskerna konstaterade år 2030 i stadens egen Risk- och Sårbarhetsutredning december 2009. I stället hänvisar man i beslutsunderlaget till att de berörda stadskontoren har låtit SMHI utreda framtida vattenstånd i Saltsjön och vilka bedömda effekter det har på Mälaren samt att SMHI bedömer att föreslagen avbördningskapacitet minskar översvämningsriskerna på 50 års sikt.

På längre sikt är osäkerheterna större till följd av stigande vattenstånd. Även här undertrycks stadens egen utredning som påvisar stor risk för översvämning av tunnelbanan år 2030. SMHI:s utredning gjordes före Risk- och Sårbarhetsutredningen. Och det kan konstateras att kommunfullmäktige med sitt beslut inte eliminerar riskerna helt. Det finns ett alternativ som definitivt eliminerar översvämningsrisken i tunnelbanan.

Det konstateras också i utlåtandet att projektets mål och måluppfyllelse har 3 viktiga aspekter som grund nämligen 1) trafik, 2) vatten och 3) stadsliv. Det kan redan här då erinras om att trafikmål och måluppfyllelse ej uppnås utan dispenser från att uppfylla gällande tunnelvillkor enligt EU-normer. Ej heller uppfyller den nya Slussen kravet på hantering av vatten såvitt gäller mål och måluppfyllelse nämligen att det inte ska vara någon översvämning eller översvämningsrisk. Här svävar kontoren på målet och anger ”Den framtida Slussen tar också hand om en ökad avkastning av Mälaren och minskar därmed översvämningsriskerna och tryggar dricksvattnet för Stockholm och Mälardalen”.

utan att nämna att staden själv gör en helt annan riskbedömning såvitt gäller översvämningsriskerna i tunnelbanan år 2030. Man medger dock att risken finns kvar och sålunda att risken ej eliminerats.

Det bekräftas också att det inte finns några miljökonsekvensbeskrivningar utan att dessa tas fram för projektet både kopplat till detaljplanen och till miljödom för vatten. Det finns kort och gott idag inga miljökonsekvensbeskrivningar alls på samma sätt som det inte finns någon detaljplan. Staden har i ovan anförda mål 09 hänvisat till att kommunmedlemmarna får överklaga detaljplanen. Men då är det ju redan kört eftersom staden och kommunfullmäktige med nu ifrågasatt beslut satt upp ramarna för projektet och ”definitivt” slagit fast Slussens funktion som trafiklösning och den grundläggande strukturen för trafiken. Och uttryckligen angivit att detta inte är föremål för vidare beslut.

D.v.s. beslutet har helt föregripit detaljplanen som förutsätts exakt följa Kommunfullmäktige beslut, trots att hela lagstiftningen bygger på det omvända förhållandet, att det ska vara detaljplanen som styr. Som anges i Didón m fl, Plan- och Bygglagen sid 5:2, ”den lokala planeringen måste också inriktas på att uppfylla de angelägna nationella mål som har kommit till uttryck i (PBL) 2 kap. och i hushållningsbestämmelserna i miljöbalken 3 och 4 kap.” Detta får inte föregripas genom ett nu aktuellt kommunfullmäktige beslut som fattats innan överhuvudtaget någon detaljplan redovisats. Syftet med planarbete för en detaljplan ”är dels att fördjupa den lokala demokratin dels att förbättra underlaget för planbesluten”, Didón m fl aa sid 5:3.

Längre fram i utlåtandet i ärendets redovisning redovisas att man inte beaktat kostnaden för drift och underhåll vid den ekonomiska bedömningen utan de ”bedöms vara i storleksordningen 40-45 mnkr/år under anläggningens livstid”. Det anges ej hur lång livstiden beräknas bli men längre fram anges ”driftkostnaderna, som bedöms vara 10-20 % av totalkostnaden”. Detta innebär att enbart driftskostnaderna, med åsidosättande underhållskostnaderna, bedöms vara 800-1.600 mnkr.

D.v.s. nettonuvärdet av utgifter inklusive driftkostnader och inkomster är mer negativt än tidigare angivna 4.500,0 miljoner kronor utan mellan 5.300,0 – 7.100,0 miljoner kronor. Beslutet strider därför uppenbarligen mot PBL 2:1-2. Företräde ska ges användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Det gör inte projektet Nya Slussen i den form beslutet omfattar. Beslutet strider i denna del även mot kommunallagen 8:1-2.

Föredragande Sten Nordins synpunkter i utlåtandet inleddes med att det sedan 1991 har varit en rad tävlingar, utredningar m m och han anser att få andra platser har bearbetats, belysts och debatterats så systematiskt. Det är alltså 19 år. Senast Slussen byggdes om 1935 pågick diskussionen i 40 år. Samtidigt som Nordin alltså vill forcera besluten och ”definitivt” fastställa trafiklösningar och funktioner, ekonomiska ramar o.l. anger han att den framtida utformningen skall vara en pågående process och att ”det är en process som får ta den tid som krävs”. Om den framtida utformningen är en process som får ta den tid som krävs så ska samma villkor gälla för funktioner, ekonomiska ramar och trafiktekniska lösningar. Det får bli föremål för en process som får ta den tid det krävs enligt lag, PBL och miljöbalken.

Sten Nordin anförde bland sina synpunkter att hans förslag till Nya Slussen varit på samråd under första kvartalet 2010 och att det är just det förslaget ”detta genomförandebeslut avser”. Förslaget som ställdes ut vid Slussen medförde ett mycket stort antal skriftliga synpunkter över 1.200 st, den övervägande delen negativa.

Ett av dessa var Gamla Stan Sällskapets yttrande 23 mars 2010 och noteras att Gamla Stan Sällskapet var särskilt inbjuden remissinstans. Yttrandet recenserades av staden i samrådsredogörelse den 27 maj 2010. Som ansvarig anges Martin Schröder som den 18 februari 2010 sammanträffade med Gamla Stan Sällskapets ordförande Per Björkman och då bekräftade översvämningsriskerna 2030 enligt stadens Risk- och Sårbarhetsutredning december 2009 och att sålunda den Nya Slussen inte uppfyller ett av tre huvudmål. På sid 3 i samrådsredogörelsen anges lakoniskt ”Skönhetsrådet är starkt kritiska till planförslaget. Gamla Stan Sällskapet och Samfundet St. Erik är negativa till planförslaget”.

På sid 36 sammanfattas Gamla Stan Sällskapets yttrande sålunda ”Gamla Stan Sällskapet anser att planförslaget är helt utsiktslöst och att samrådsunderlaget lider av mer eller mindre allvarliga brister. Man framför också att vissa av sällskapets medlemmar undrar om planförfattarna drabbats av hjärnsläpp. Sällskapet menar att ett omdaningsarbete av Slussen i första hand ska utgå från att förlägga tunnelbanan i en tunnel vid Slussenområdet.

Man anser att ö-känslan av Gamla stan kraftigt försvagas, att de sköna utblickarna från Järntorget upp mot Södermalm försvinner, att den 8-filiga bron för evigt kommer att skada Sveriges historiska hjärta samt att den föreslagna bebyggelsen inte ska komma till stånd.” Schröder underlåter redovisa översvämningsriskerna med tunnelbanan och har därmed bidragit till vilseledande beslutsunderlag.

Sammanfattningsvis strider beslutet mot PBL kap. 1 kap. och kap. 2:1-2, miljöbalken kap. 1:1, 3:1, 6:7 särskilt punkt 4 och 6:12 särskilt punkt 8, Lagen om skydd mot olyckor 3:1 samt kommunallagen 8:1 som anger att Stockholms stad ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 8:2 som anger att Stockholms stad ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

De handlingar jag hänvisar till ovan har ingivits av kommunmedlemmen Per Björkman tillsammans med hans överklagande dagtecknat den 5 juli 2010 och åberopas.

Stockholm den            juli 2010

Heldag på Måndag avsluta med motståndsmingel i Club Frihet, Blå Bodarna!

På måndag är det en heldag för Rädda Slussen för den som kan och vill. Kan du komma förbi på kvällen i Blå Bodarna vore det roligt!

1. 11.40 Möts vi vid Stadshuset och går in och följer debatten i kommunfullmäktige från läktaren. Runt 14.00 beräknas de fatta beslut om Slussen.

2. Från 18.00-20.00 är det möte i Galleri Kontrast, Hornsgatan 8 (mycket nära Slussen, början av Hornsgatan) “Samtal om Slussen”. Talare Ola Andersson, Peter Frisk, Marianne Råberg.

Bar och mingel i galleriet till självkostnadspris.

3. 18.00-23.00 är det underground motståndsmingel i blivande Club Frihet, under Slussen, Blå Bodarna. Kaffe, thé, läsk säljs.

LEVE FRIHETEN OCH DEN VACKRA SLUSSEN!

Fotouställningen “Slussen- LOVE”, VERNISSAGE LÖR 12 JUNI kl. 12-16

Foto: Tobias Hofsaess

Tobias Hofsaess är frilansfotograf/ journalist. Född 1973 i Hamburg, bosatt i Stockholm sedan 2006. Med storslagna fotografier visar han oss sin kärlek till Slussen.

I samband med “Love Slussen” visar galleriet också utställningen “Perspektiv på Slussen”, med historiska slussenbilder från sent 1800-tal och fram till ca 1970, i samarbete med Stockholms Stadsmuseums fotoarkiv.

VERNISSAGE LÖR 12 JUNI kl. 12-16. Galleri Kontrast Hornsgatan 8, 118 20 Stockholm.

Karta för att hitta till galleriet:  http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=Hornsgatan+8,+STOCKHOLM 
 
(Telefon till galleri Kontrast: 08-641 49 99, Mobil: 070-227 03 75).

Uställningen pågår 12 JUNI – 18 JULI 2010.

Kort intervju med fotografen Tobias Hofsaess :

Kritikpunkter mot nuvarande Slussenförslaget

Kritikpunkter mot nuvarande liggande Slussenförslaget (Foster/Bergs förslag):

1. Omodern “look”. Stilen är fyrkantig och 60-70-tals-aktig, 60-70-talets arkitektur.  Det är en stil som verkar lida brist på formmässiga idéer, där alla linjer är raka,  och som känns typisk för gamla Öststatsländers och miljon-programmens utformning. Det är en stil som just nu inte är särskilt populär eller trendig och som passar väldigt dåligt in på Södermalms och Gamla Stans profiler som konstnärligt intressanta stadsdelar med design-intresse.

2. Dålig trafiklösning. Trafiklösningen i förslaget tvingar fram hela trafiken i parallellt liggande filer (åtta stycken) och dessa filer skall gå i skarpa  t-svängar, vilket i praktiken kommer att innebära att trafiken stoppas upp. Dessutom innebär förslaget en t-korsning i en tunnel vilket kräver särskilt tillstånd enligt EUs regler och egentligen inte är rekommendabelt.

3. Dålig gestaltning av höjdförhållandena och topografin. Slussplan skall i förslaget höjas 3,5 meter, vilket gör att det skall bildas en ful puckel på vägen som kommer in från Skeppsbron. På sina håll innebär förslaget också en fallhöjd på 14 meter från markplan och ner, där nere är det meningen att man skall sitta och fika.

4. Otrygg gestaltning av gångtrafiken. Gångtrafiken leds in på en enda liten smal spång över vattnet som är menad som en enspårig gånglösning. Nattetid är det mycket troligt en väg man kommer att undvika. Chansen att komma undan om man möter någon ute på spången är liten, och gestaltningen med en smal bro över vatten gör att det är stor risk för brott, att cyklar eller människor slängs i. De höga släta ytorna på trafikmaskinen inbjuder också till klotter.

5. Orealistisk utformning av rekreationsområdena: enligt ritningarna är det meningen att man skall promenera på smala kajer runt öppna vattenbassänger, dessa smala promenadstråk är nedsänkta i en “gryta” med en fallhöjd på 10 + meter som kommer att ligga i skugga.

6. Avsaknad av planering för svenska ljusförhållanden. Rekreationsområdet nere i ”grytan” kan inte nås av ljus. Den höga bybyggelsen som planeras ovanpå fallhöjden på 14 m.  kommer att enligt beräkningar vid vissa tider på året att generera en 700 meter hög skugga som skuggar Gamla Stan.

7. Dålig planering med hänsyn till kulturhistoriska värden, ingen hänsyn är tagen till de känsliga husfasaderna i Gamla stan när all trafik skall passera över Skeppsbron.

8. Orealistisk utformning av torget. Trafiken kommer att gå på samma nivå som torget. Då alla bilar går på samma bredd och plan ökar trafikens störande inslag.

9. Dålig planering för framtiden. Om Stockholms innerstad skulle bli bilfri p.g.a. höjda biltullar eller generella förbud mot all trafik i innerstan sitter man med en stor fyrkantig och ganska tråkig trafiklösning.

10. Slussens attraktion för turismen förstörs helt, Gamla Stans och Södermalms attraktion på den internationella turismen minskar rejält. En ful miljonprogramsinspirerad icke funktionell trafiklösning med mer eller mindre helt igenbyggd utsikt skulle ligga mitt emellan dessa stadsdelar och ge ett icke-priviligerat icke-unikt utseende till vår stad. Vykort blir historiska, och kan inte längre säljas som moderna vykort.

11. Ingen hänsyn har tagits till Stockholms historia och tidigare gestaltning av platsen, vilket gör att möjligheten att “läsa” och förstå sammanhangen och platsen raderas ut. Miljoner nu levande Stockholmare kommer att stå med utan referens till sina minnen, och länken bakåt i tiden suddas ut.

12. Södermalm avskärmas gentemot innerstaden bakom en mur av bebyggelske som gör att det gestaltas mer som en förort. Något som torde passa ganska dåligt med tanke på att Södermalm räknas som ett attraktivt innerstadsområde.

13. Dålig planering med tanke på handeln. En galleria-yta på 35.000 kvm kan komma att slå ut småbutikerna i Gamla Stan. Detta i sin tur minskar attraktionen på turismen ytterligare. Amerikanarna har gott om jättegallerior hemma, men de små pittoreska butikerna i Gamla Stan däremot är faschinerande för dem.

14. Dålig omvärldsanalys och dålig analys av Sverigebilden. Vad är vi kända för? Varför besöker turister vårat land? Jo för vår historia.


Bild på foto av modellen på nuvarande Slussenförslag photoshoppat
till naturliga färger. Kan du peka ut strömmingsvagnen?

Sista chansen att samla namn i plansamrådsprocessen till nu på torsdag nästa vecka

Torsdagen den 10/6 nästa vecka kommer stadsbyggnadskontoret att lämna en sammanställning av synpunkterna på “Nya Slussen”.  1200 synpunkter lämnades in varav 1100 av privatpersoner, resten av “sakägare”.

Eftersom namninsamlingen och uppropet “Rädda Slussen” lämnades in i tid före den 29/3 när sista chansen gick ut för allmänheten att lämna in synpunkter kommer övriga 5800 namn på listan att kunna lämnas in som en komplettering.

Hoppas vi alla skall göra allt vi kan för att få många nya namn på listan under helgen och de första dagarna nästa vecka, gärna kända eller på annat sätt tunga namn också om det finns möjlighet. Det har vi märkt att det gör.

Bed en bön för Slussen! Och försök se om vi kan få in lite fler namn!

Stort Tack till alla!  Glöm inte fylla i catchpa-filtret innan du skickar ditt namn!

Politiker-hearing om Slussens framtid

 
Hearing med sakkunniga och stadens politiker:

Carin Jämtin (S), Erik Slottner (KD), Åke Askensten (MP), Ulf Fridebäck (FP)

och Maria Hannäs (V) har redan tackat ja

Slussens framtid

Moderna Museet, Skeppsholmen

Auditoriet

Tisdagen 1 juni kl 18 00 – 20 00

Politiker från höger till vänster har visat en vilja att lyssna på kritiken

mot detaljplaneförslaget för Slussen. Ett kvarter kan tas bort, andra eventuellt sänkas.

Men problemen med trafikapparaten, exploateringsgraden och stadsbilden är inte lösta.

Staden vill snabba på beslutsprocessen. All kunskap måste upp på bordet!

Vilka problem är det egentligen som skall lösas när Slussen byggs om?

Vilka nya problem skapar detaljplaneförslaget?

Samtalsledare: Birgitta Elfström

med eldunderstöd av

Bengt OH Johansson, professor, bebyggelsehistoria Fri entré – kom i god tid

Arrangörer: Café Blomgruppen* i samarbete med Arkitekturmuseet och med stöd av Riksantikvarieämbetet och Samfundet S:t Erik.

*en diskussionsgrupp bestående av arkitekter, byggnadshistoriker, kulturdebattörer m fl

Kontaktpersoner:

Bengt OH Johansson, professor em [email protected] tel 0702 31 99 02

Helena Friman, kulturhistoriker [email protected] tel 0707 71 61 30

Karin Lidmar, arkitekt SAR/MSA [email protected] tel 0704 67 86 98

 

Dagens insats

I dag var vi och delade ut flygblad på Slussen. Gabriella (till höger) som säger att hon vill “göra allt för Slussen” hade dragit med sig vännen Katrin.

Flyg, flyg, lilla nyckelpiga….

Phu vilket hemskt väder för en demonstration igår! Värsta tänkbara. Stor tacksamhet riktas till de tappra som slöt upp. Bland andra den trogne rapportören Lars Epstein. 

Det var mäktigt när vi på Eddie Grahns initiativ sprang i förväg upp mot Slussen och ställde oss med banderollen mot den mötande demonstrationen och hela Utopikarnevalen under några sekunder skanderade “Rädda Slussen”. Vi delade också ut många flyers till intresserade.

En kul grej var att jag köpte en nyckelpiga på en stång med darrande ben i en blomsterhandel innan jag gick hemifrån till demonstrationen.

Det visade sig vara ett perfekt sätt att starta konversationen med nya personer. Retsamma unga killar kom och petade på nyckelpigans darriga ben, och blev sedan väldigt upprörda och sajnade prompt uppropslistan när de fick se bilderna på politikernas planerade nya Sluss.

Några frågade mig vad nyckelpigan symboliserade.

“Inget” svarade jag, eftersom jag inte kände till symboliken bakom den. När jag åkte hem senare på kvällen träffade jag en Lettisk tjej på tunnelbanan som var förtjust i just nyckelpigor och därför läst på om symboliken. Hon berättade att nyckelpigan i många olika kulturer symboliserar tur och lycka.   Tur är precis vad vi behöver för att rädda Slussen! 

Men en betydelse som verkligen inte stämde i det här fallet var det som man tror i Frankrike, att nyckelpigan bringar gott väder…Fast kanske var det det bästa vädret man kunde önska sig i det här fallet för att allt skulle gå lungt till…

Nyckelpigan är en gullig symbol som passar Rädda Slussen tycker jag. Jag tycker den påminner om konstnären Arnolds små gulliga sago-figurer (de snälla).

Sofie Björck för Rädda Slussen Söndagen den 9:e Maj 2010.

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén