Ombyggnationer i Slussen

Slussen är en trafikplats men också mötesplats i centrala Stockholm och fungerar mer eller mindre som ett nav i Stockholms kollektivtrafik. Beläget på Södermalm, i närheten av Gamla Stan har platsen en viktig roll i människors vardag. År 1935 uppfördes Slussen och hade då en modern, funktionalistisk stil. Vattenslussen som finns under det som gemeneman kallar slussen heter Karl Johans-slussen. Slussen byggdes eftersom både bil- och båttrafiken hade ökat och var mycket kraftig i området. Sedan en tid tillbaka är trafikplatsen under ombyggnad. Protesterna har varit många, och frågan han engagerat och upprört. Det mesta av de gamla anläggningarna har rivits för att ge plats till nya, mer fungerande lösningar. Planen är att ombyggnationerna skall vara färdiga år 2025, men till dess är Slussen en byggarbetsplats som skapar trafikkaos.

Vem bygger om slussen?

Förslaget för hur den Nya Slussen skulle utformas presenterades år 2004. Ursprungsförslaget för bygget kom ifrån en tävling som Carl Nyréns arkitektfirma vann. Förslaget innefattar att Slussen rivs och ersätts med två broar, en vägbro och en fristående gångbro. Debatten som fördes kring den Nya Slussen, och kritikerna ville ha en mer utarbetad och vidareutvecklad lösning. 2007 beslöt man att det skulle bli en ny tävling då fem olika arkitektföretag skulle studera detta. Även då var firman Nyréns med i tävlingen, men denna gång vann Foster+Partners istället. Deras förslag gick igenom 2009. Ett par år efter detta, 2012, påbörjades bygget. Den officiella rivningen började 2016. Ombyggnationerna har en budget med löpande prisnivå, på 12,1 miljarder kronor. Denna innefattar trafiklösningen, kommunaltrafikens bussterminal, den fysiska slussen och avtappningskanaler. I budgeten ingår inte torget ovan slussen. Försäljning av byggrätter skall dra in pengar som täcker utgifterna av detta. När ombyggnationerna är klara kommer Slussen att vara anpassat efter människan och i mitten skall det vara ett torg med vatten.

En del frågar sig varför Slussen behöver byggas om. Anledningen till detta är att staden växer mycket och platsen som har en viktig roll i infrastrukturen behöver anpassas efter detta. En annan viktig aspekt av ombyggnationerna är att den nuvarande slussen medför en risk för översvämningar. Dessutom är det stående bygget slitet och i behov av renovering.

Fokusområden

Det är några saker som blivit lyfta som mål och viktiga punkter under ombyggnationen. Arbetet skall leda till att det finns fler mötesplatser. En annan viktig sak är fotgängare och cyklister som skall få mer plats att röra sig på, det samma gäller för kollektivtrafiken. Den sista punkten är Mälarens vattenreglering, som finns för att vattenkvaliteten skall vara hög och dricksvattnet säkert att dricka. Utifrån dessa punkter har man styrt arbetet för att hitta en optimal lösning med detta i fokus.

Slussen är en viktig plats i Stockholms innerstad, många tusentals personer passerar och är beroende av att trafiken i området fungerar. Att bygga om Slussen är ett stort projekt som lett till protester och diskussioner, men de flesta är överens om att läget inte var optimalt som det var innan bygget drog igång. När slussen är klar ska den Nya Slussen vara mer anpassad efter människorna som vistas på platsen idag. Planen är att hela området skall rustas upp och bli mer levande, med fler restauranger och konstprojekt. När slussen står klar kommer vi kanske få en helt ny bild av Södermalm?

Du kanske också gillar…

© 2021 Slussens Framtid