Slussen – historik

Slussen i Stockholm är en mycket viktig knytpunkt och den byggs nu om för att platsen skall bli attraktiv och trygg för alla människor. En sluss har funnits i Stockholm sedan år 1642 och den ligger mellan Gamla stan och Södermalm.

Slussen – historik

Slussen var i begynnelsen Sveriges första förort till Stockholm. Det är nämligen arkeologer som har jobbat där som hittat lämningar som visar på det. Platsen har byggts om fyra gånger och den anläggning som finns idag stod klar år 1930. Den är nu utsliten och håller på att byggas om alldeles från grunden på grund av att armeringen håller på att rosta sönder, betongen vittrar och hela grundläggningen har blivit dålig. Tack vare denna ombyggnad blir Slussen trevligare på många olika sätt som till exempel att det blir mer plats för gående, kollektivtrafik och cyklister. Det blir också fler mötesplatser och Mälaren kommer att bli reglerad mycket bättre och dricksvattnet kommer att bli säkrat. Byggnationen har delats upp i tjugofem olika delprojekt och byggföretaget Skanska har många uppdrag i detta arbete. En konstbyggnad skall byggas, avbördnings-luckor skall göras, en huvudbro kommer att gå över Söderström och det blir en sluss-anläggning med kajer. År 2016 påbörjades jobbet under sommaren och är beräknat att vara klart år 2025. När huvudbron är färdigställd kommer västra bro att rivas och det kan börjas med kajen på mälarsidan.

Drottning Kristinas sluss

På 1200-talet började det bli strömt och besvärligt att passera genom Norrström så det grävdes två vattenrännor och fartygen drogs in och ut ur Mälaren genom Lilleström. Strömmen som uppstod utnyttjade man till kvarnen som malde mjöl till befolkningen. Slussen som byggdes åren 1637 till 1642 hette Drottning Kristinas sluss. Då var den öppen fyra gånger om dagen så att fartyg kunde passera. Efter det har det funnits flera slussar nämligen Karl Johan-slussen, Polhem-slussen och Ericson-slussen. Åren 2016 – 2025 byggs nu den femte slussen på denna plats. Det kommer att kosta över åtta miljoner kronor, men den siffran kommer att spricka då även Karolinska sjukhuset skall byggas om.

Slussens historia

Polhem slussen byggdes av en man som hette Christopher Polhem åren 1744 – 1755 och den var byggd i trä. Den man som anlitades till att bygga den tredje slussen var Nils Erikson, brodern till den man som uppfann propellern och varmluftsmaskinen bland annat. Den slussen byggdes under åren 1846 – 1850. Sedan började den senaste slussen byggas som håller på än idag, men påbörjades år 2016. Den har ännu inte fått något namn. Mälarens sötvatten rinner ut vid slussen till Östersjön. Slussen lyfter och sänker fartyg som skall åka mellan Mälaren och Östersjön. Själva namnet slussen har fått sitt namn efter det. På 1600-talet smörjdes slussarna med smör och sälfett för att de skulle glida bra. När fartyg skulle igenom slussen var det då hästar som drog ut och in fartygen. Fick någon för sig att slänga sten i sluss-vaggan straffades den personen väldigt hårt. Det blev hela 40 mark i böter och sedan fick den skyldige tömma en massa dass som ett extra straff. Många fina bilder finns bevarade som skildrar slussens historia.

Slussens historia

Du kanske också gillar…

© 2021 Slussens Framtid