Utvecklingen av Slussen

Slussen

Topografin av Slussen spelar en central roll i utvecklingen. Vilket har kunnat förklara varför Stockholm har haft en snabb tillväxte genom tiderna och på kort tid blivit en av de viktigaste städerna i Östersjöområdet. Förändringar av Slussen har inte bara skett i modern tid. Från de arkeologiska utgrävningarna som skett i samband med den femte omvandlingen av Slussen, har man kunnat se att förändringar av platsen även skett i historisk tid.

Slussen historia

Arkeologerna har påträffat fynd som har tolkats till sopor längs strandkanten från 1300–1400-talet. Fynden har bland annat varit keramik skärvor från dryckeskärl som har tillverkats i Tyskland under denna tidsperiod. De har även kunnat se att stadsbebyggelsen även var viktig utanför stadsmuren. Lämningar av en träkaj från 1500-talet påträffades i Slussen området. Arkeologerna hittade även två lämningar efter två bodar, där man troligtvis smälte tran från sälspäck för att tillverka lysolja.Att Slussen har varit en viktig handelsplats redan under 1600–1700-talet har arkeologerna funnit flera spår av. De har funnit delar av Ryssgården, vilket namn som även finns kvar i dag på platsen. Över 300 kanonkulor från 1600-talet som har dumpats i en vallgrav tillhörande en fästning som Gustav Vasa lät bygga. Denna revs under 1650-talet.

Gustav Vasa

1642 invigdes den allra första slussen, Drottning Kristina. Den skulle underlätta handeln och sjöfarten i Mälardalen. Innan Drottning Kristinas sluss var man tvungen att staka båtarna eller lasta om varorna när de skulle in i Mälardalen. 1755 invigdes Polhemslussen som hade byggts för att anpassa till sin tids fartyg som var större och bredare. Under mitten av 1800-talet byggde man om Slussen återigen för att anpassa den till den nya ångbåtstrafiken, Nils Ericsons sluss. 1935 invigds Karl Johanslussen som är den fjärde slussen. Syftet med denna ombyggnad vara att underlätta biltrafiken. Den klöverformade slussen gjorde så att trafiken kunde fördelas på olika höjdnivåer.

Slussen idag

Trafiken, människorna och vattnet har slitit på Slussen i över 80 år, där grundkonstruktionen vittrar och rostar. Därför har man beslutat att riva och bygga upp Slussen från grunden. Detta görs även för att man ska kunna möta dagens behov och framtid. Slussens ombyggnad är inte enbart viktig för Stockholm, den är även viktig för resten av Mälardalen. Efter som Stockholms invånare ökar ställer de krav på infrastrukturen. Därför måste man också kunna uppfylla trafikbehovet. Slussen är ett av projekten som igår under trafiksatsningen i Stockholm, där framkomligheten ska bli bättre för kollektivtrafiken, cyklister samt gående personer. Idag finns översvämningsrisker då möjligheterna för att minska på vattnet i Mälaren för att kunna förhindra översvämningar är för små. Genom att Slussen förändras vill man också säkerställa att människorna omkring Mälardalen har rent dricksvatten.  När nya konstruktionen av Slussen är klar ska den vara anpassad för att klara havsnivåhöjningen och hålla omkring 100 år. Denna klimatanpassning är viktig för Stockholms stads- och kulturbild, vilket skulle påverkas hårt av en havsnivåhöjning.  

Mälaren

I ett historiskt perspektiv har Slussen varit en viktig mötes- och handelsplats fram till 1935, vilken man nu vill återskapa. Den nya Slussen ska vara klar 2025. Då kommer Slussen ha en bättre framkomlighet, ett stort slusstorg för möten och avkoppling. Det kommer även finnas en park som blir en grön oas mitt i Stockholm. Nya byggnader för kultur, restauranger och shopping kommer att finnas till hands.

Du kanske också gillar…

© 2021 Slussens Framtid